Laerskool  De Vrije Zee  Primary School         

                                      

Afrikaans Departement

Taal is ‘n instrument vir denke en kommunikasie.  Dit is ook ‘n kulturele en estetiese middel wat mense deel om beter sin te maak van die wêreld waarin hulle leef.

Die doeltreffende gebruik van taal stel leerders in staat om kennis te verwerf, hulle identiteit, gevoelens en idees uit te druk, in interaksie te tree met ander en om hul eie leefwêrelde te bestuur.  Dit voorsien leerders ook van ‘n ryk, kragtige en diepgewortelde stel beelde en idees wat hulle kan gebruik om hulle wêreld te verander en te verbeter.  Deur taal word uitdrukking gegee aan kulturele diversiteit en word sosiale verhoudings opgebou en aangeknoop.  Juis deur taal word hierdie verhoudings aangepas, verbreed en verfyn.

Die Huistaal kurrikulum word volgens die volgende vaardighede gestruktureer.

  • Luister en Praat
  • Lees en Kyk
  • Skryf en Aanbied
  • Taalstrukture en –konvensies

1. LUISTER EN PRAAT

Luister en praat is die middelpunt van leer in alle vakke. Deur effektiewe luister-en praatstrategieë kan leerders inligting insamel en sintetiseer, kennis opbou, probleme oplos, idees uitdruk en menings uitspreek.

2. LEES EN KYK

Goedontwikkelde leesvaardighede is oor die hele kurrikulum belangrik vir suksesvolle leer, asook vir volle deelname in die gemeenskap en binne die werksopset.

3. SKRYF EN AANBIED

Skryf is ‘n kragtige instrument vir kommunikasie wat leerders toelaat om gedagtes en idees uit te bou en duidelik daaroor te kommunikeer.

4. TAALSTRUKTURE EN - KONVENSIES

Goeie woordeskat- en grammatikale kennis lê die grondslag vir vaardigheids- ontwikkeling ( luister, praat, lees en skryf ) in Huistaal. Leerders se gebruik van woordeskat en taalstruktuur word bevorder deur interaksie met ‘n verskeidenheid tekste.

AFRIKAANS VAKHOOF: Mev. J. Mostert