Laerskool  De Vrije Zee  Primary School         

                                      

Gedragskode

(Extracted from the Prospectus)

17. GEDRAGSKODE VIR LEERDERS            (Quick Link back to Prospectus)

INLEIDING

Die Laerskool De Vrije Zee streef na die hoogste standaarde van onderwys en opvoeding.  Daarom is hierdie gedragskode opgestel ingevolge die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (Wet 84 van 1996).  Hierdie gedragskode moet aanvaar word deur die leerders, opvoeders en ouergemeenskap.
 
MISSIE

Om deur verantwoordbare opvoeding, onderwys en skoolbestuur die geestelike, intellektuele, sosiale, kulturele, sedelike en fisieke ontwikkeling van elke leerder volgens sy/haar potensiaal te bevorder en om die leerders so toe te rus dat hulle na skool as goeie landsburgers, ‘n sinvolle plek in die samelewing sal kan volstaan.
                
DOELSTELLINGS

• Om  die leerders deur professionele onderrig in sy totaliteit, deur medium van 2 van die amptelike landstale nl. Afrikaans en Engels, op te voed.
• Om leerders die beginsel van aanvaarding  en respek vir mekaar op akademiese, kulturele en godsdienstige gebied aan te leer.
• Om vir die leerders ‘n veilige leeromgewing daar te stel waar hulle tot hul volle potensiaal kan ontwikkel.
• Om vir die leerders geleentheid te bied om op kulturele- en sportgebied maksimaal te ontwikkel en om goeie sportmanskap te bevorder.   
• Om die leerders bloot te stel aan ‘n gesonde dissiplinestelsel wat hulle in staat sal stel om te  onderskei tussen reg en verkeerd binne en buite die skoolsituasie.  In hierdie omgewing sal die leerders  leer om verantwoordelik en met respek teenoor hul gesagsfigure op te tree.
• Om by die leerders ‘n waardesisteem te kweek wat aanleiding sal gee tot trots en respek vir hulle eie en ander se besittings.
• Om ‘n gesonde, aktiewe ouer / opvoeder vennootskap na te streef.
• Om ’n skoolpraktyk daar te stel wat Christelik-gefundeerd is.

VOOGSTELSEL

Kurrikulêr

• Registerklasse
• Grade met Graadkoördineerders
• Vak-koördineerders
• Graad vak-koördineerders
• Leerderleiers

Ko-Kurrikulêr

• Sport:  Koördineerders en sportafrigters
• Kultuur:  Koördineerders en afrigters

BEMAGTIGING VAN PERSONEEL

Elke klasopvoeder is verantwoordelik om die leerders se gedrag in sy/haar klas te bestuur ooreenstemmend met die Gedragskode. Opvoeders het ‘n baie belangrike verantwoordelikheid om ‘n atmosfeer in die klas te skep wat sal lei tot die ontwikkeling van positiewe gedrag by leerders. Elke personeellid is bemagtig om ‘n leerder wat steurend, ontwrigtend en tydverkwistend optree, binne en buite die klas, konsekwent te hanteer soos  voorgeskryf. Dit is ‘n proses wat daagliks ‘n uitdaging vir opvoeders is en moet met ondersteuning van ouers en ander opvoeders geskied.

Die klasopvoeder moedig leerders aan deur:

• Identifisering van goeie werk en die stuur van leerders na die skoolhoof vir aanmoediging
• Viering van suksesse.
• Positiewe opmerkings by akademiese werk.
• Kommunikeer met ouers deur middel van die huiswerkboek.

SKOOL- EN KLASKAMERREëLS

OPVOEDKUNDIG

Elke leerder onderneem om soos volg op te tree:

1.1 Om hom / haar  te onderwerp aan die skool se dissiplinêre reëls.
1.2 Om die akademiese vereistes na te kom.
1.3 Om deel te neem aan die sport en kulturele bedrywighede van die skool.
1.4 Om met nodige agting en respek teenoor opvoeders en maats op te tree.
1.5 Om die korrekte skooluniform met trots binne en buite die skool te dra.
1.6 Om die skoolterrein en geboue netjies en skoon te hou.
1.7 Om persoonlike eiendom en die van ander te respekteer.
1.8 Om die gesag wat oor hom / haar  gestel is, te eerbiedig.
1.9 Om ‘n skooltrots op te bou en uit te leef.

KLEREDRAG EN VOORKOMS

Alle leerders moet hul volledige skooldrag dra gedurende skoolure en wanneer hul skool toe en/of huis toe beweeg. Leerders mag nie in die openbaar verskyn in onvolledige skooldrag nie.  Alle kledingstukke moet baie duidelik gemerk wees. Versoeke om af te wyk van die voorgeskrewe kleredragbeleid sal met meriete hanteer word.

SKOOLDRAG

Somer:  (Oktober tot April)

SEUNS

Lang / Kort grys skoolbroek                  
Wit hemp - skoolwapen op sak                 
Geen skooldas                                          
Lang grys kouse                                      
Swart toeryg-skoolskoene                       
V-Nek maroen skooltrui

Winter:  (Mei tot September)

SEUNS                                           

Lang grys skoolbroek                                 
Wit hemp – skoolwapen op sak               
Skooldas                                                   
Lang grys kouse                                         
Swart toeryg-skoolskoene                        
V-Nek maroen skooltrui                            
Maroen windjak (opsioneel)

MEISIES

Grys skoolromp en grys broekie
Wit hemp - skoolwapen op sak
Geen skooldas
Kort wit sokkies
Swart skoolskoene
V-Nek maroen skooltrui


MEISIES

Grys romp of grys langbroek
Wit hemp – skoolwapen op sak
Skooldas
Lang grys kouse
Swart skoolskoene
V-Nek maroen skooltrui
Maroen windjak (opsioneel)

LO /  SPORTDRAG

SEUNS    
                                  
Wit kortbroek                  
Wit golfhemp                                      
Skoolsweetpak                  
Rugbytruie vir wedstryde word deur die skool voorsien teen ‘n minimale huurfooi.

MEISIES

Wit kortbroek of maroen rompie
Wit golfhemp
Skoolsweetpak


SKOOLSWEETPAK


(slegs by die skool verkrygbaar)

• Skoolsweetpakke mag i.p.v. skooldrag deur alle leerders op Maandae, Woensdae en Donderdae gedurende die wintermaande gedra word.  
• Leerders wat wedstryde speel, mag ook op wedstryddae hul sweetpak dra.
• Oorwegend wit tekkies en ‘n wit T-hemp [of voorgeskrewe wit golfhemp] moet by die sweetpak gedra word.
• Skoolsweetpakke mag ook na alle sportgeleenthede gedra word.
• Skoolsweetpak is slegs by die skool verkrygbaar. Bestellings vind plaas aan die begin van Februarie.
• Aanpasgeleentheide word gereël vir ‘n week vanaf Maandag to Donderdag van ‘n spesifieke week.
• Aanpastye: Middae (14:30 – 15:30) Aand (18:30 – 20:00)
• Net een groot bestelling word aan die begin van die jaar gedoen.
• Geen laat bestellings sal aanvaar word nie.

DRAGKODE VIR CIVVY-DAE
        
Die enigste verskil aan so ‘n dag is dat die skooldrag vervang mag word met geskikte informele drag. Die akademiese program sal voortgaan soos gewoonweg.

DRAGKODE VIR MEISIES

• Kleredrag moet geskik wees om by die skool te dra.
• Geen oormatige blootstellende bostukke, skouerlose bostukke, lae halse of kaal middelllywe sal toegelaat word nie.
• Juweliersware soos armbande en hangertjies moet in matigheid gedra word.
• Geen sigbare deursteek van juwele aan liggaamsdele (“body piercing”).  behalwe oorbelle.
• Pette mag nie binne die skoolgebou gedra word nie.
• Alle onderklere moet bedek wees.

DRAGKODE VIR SEUNS

• Geskikte T-hemde of bostukke.
• Geen sigbare deursteek van juwele.
• Geen oorbelle.
• Pette mag nie binne die skoolgeboue gedra word nie.
• Alle onderklere moet bedek wees.

JUWELIERSWARE BELEID

Seuns:

• Geen oorbelle, ringe, liggaams-“studs”, armbande of enige ander vorm van juwele mag gedra word nie.
• Aanvaarbare bykomstighede:  horlosies, Medic Alert armband/ketting.HAARBELEID

Seuns:

• Hare moet gereeld gewas en netjies stileer word. Geen jel word toegelaat nie.
• Hare mag nie aan die hempkraag raak nie en mag nie oor die ore hang of in die oë nie.


Meisies

• ‘n Enkele “stud” of ringetjie in silwer of goud mag gedra word. Geen oorbelle met steentjies in nie.
• Geen hangende oorbelle, armbande, hangertjies, nek kettinkies of enige ander vorm van  juwele mag gedra word nie.
• Aanvaarbare bykomstighede :  horlosies, Medic-Alert armband / kettinkie.


Meisies  

• Hare moet gereeld gewas en netjies stileer word. Geen jel word toegelaat nie.
• Hare wat aan die hempkraag raak, moet met maroen, wit of swart haarbykomstighede vasgebind word.  [Linte, rekkies, haarknippies en “alice bands”]
• Hare mag nie in die oë hang nie.  Los stringe hare moet weggesteek word na agter.
• Hare mag nie gekleur of geskeer word nie.

Indien luise of nete gevind word, sal die leerder onmiddellik huis toe gestuur word om die verspreiding daarvan te voorkom.

NETHEIDSKONTROLE

• Leerders moet elke dag in volle skooluniform  geklee wees.
• Sport- en skooldrag mag nie gekombineer word nie.
• Naels moet kort en skoon wees.  Geen naellak word toegelaat nie.
• Netheidsinspeksies:  Opvoeders inspekteer leerders in aantreerye of klaskamers.
• Leerders wat nie die regte skooldrag, of ‘n deel van die skooldrag dra nie,  moet ‘n brief van die ouer hê waarin die afwyking gemeld word en ook ‘n datum waarteen die afwyking reggestel sal word.
• Leerders wat nie die regte skooldrag dra nie, en nie ‘n brief van sy ouers het nie, sal ‘n skriftelike waarskuwing op hul pienk vorms ontvang.
 
SKOOLTASSE

• Daar mag geen “graffiti ” op skooltasse wees nie.
• Die skooltas moet die skoolboeke beskerm.

SELFOONBELEID

Ons aanvaar dat selfone deesdae nodig geraak het. Neem kennis dat ons egter ‘n streng beleid het oor die gebruik van selfone in die skool.
• Geen leerder mag oproepe maak of ontvang gedurende skoolure nie.
• Selfone moet afgeskakel word tydens skoolure.
• Indien ‘n leerder ‘n dringende oproep tydens skoolure moet maak, sal dit gedoen word in die teenwoordigheid van ‘n opvoeder en met die opvoeder se toestemming.
• Leerders mag nie selfone by hulle hê tydens die skryf van ‘n toets/eksamen nie. Enige oortreding van bostaande reëls sal lei tot die afneem van die selfoon sonder inagneming van wie die eienaar van die selfoon is. De Vrije Zee kan nie  verantwoordelikheid aanvaar vir enige selfone wat verlore raak of gesteel word nie.
• Selfone wat onregmatig gebruik word word afgeneem, die leerder teken vir die foon en dit word tot die einde van die kwartaal in die kluis gelaat of ‘n afkoopboete van R100 word betaal.

ANTI -BOELIE BELEID

By De Vrije Zee poog ons om ‘n vriendelike, veilige, omgee-omgewing aan alle leerders te voorsien. Enige vorm van boeliegedrag is onaanvaarbaar en sal nie geduld word nie. Boelie-gedrag is wanneer een of meer leerders so optree teenoor mekaar dat die doel daarvan is om seer te maak, te verneder, te ontstel en ongemak te veroorsaak. Boelie-gedrag is ‘n vorm van teistering. Indien sulke gedrag plaasvind, sal leerders moet weet dat sulke insidente onmiddellik aangespreek en hanteer sal word.

Voorbeeld van boelie-gedrag:

• Emosioneel
• Fisiek
• Rassisties
• Seksueel
• Homofobies
• Verbaal
• Kuber

Boelie-gedrag maak seer. Niemand verdien om ‘n slagoffer daarvan te wees nie.  Boelies moet leer dat hul gedrag onaanvaarbaar is en dat hulle alle mense met respek moet hanteer.  Enige iemand wat weet van boelie-voorvalle moet dit onmiddellik rapporteer aan die opvoeders.

SKOOLTERREIN

• Leerders moet die skoolgronde betree deur die hekke in Dinglestraat en Merrimanstraat te gebruik.
• Die skoolterrein mag nie gedurende skoolure sonder toestemming van die skoolhoof verlaat word nie.
• Geen skooleiendom mag beskadig word nie.
• Rook en  die gebruik en besit van alkoholiese drank en dwelms word streng verbied op die skoolgronde of gedurende enige skool/sportaktiwiteit of uitstappie.
• Kougom word nie toegelaat nie.
• Geen alkohol of dwelms mag op die skoolgronde gebring word nie, net medisyne wat deur ‘n dokter voorgeskryf is. Leerders moet opvoeders inlig van sulke medisyne.
• Vuurwerke mag nie skool toe gebring word nie.
• Leerders mag nie in besit wees van pornografiese materiaal nie.
• Leerders mag nie in besit wees van gevaarlike voorwerpe of wapens nie.
• Leerders mag hul nie skuldig maak aan onwelvoeglike of lasterende taalgebruik nie.
• Geen leerder word toegelaat om op sy fiets op die skoolterrein te ry nie – fietse moet gestoot word.
• Besoekers moet die hoofingang gebruik en aanmeld by ontvangs. Besoekers mag nie die skoolterrein/geboue sonder toestemming betree nie.

SPEELTERREIN

• Leerders moet in hul afgebakende gebiede speel.
• Geen rommelstrooiery nie.
• Geen gevaarlike of rowwe speletjies nie – speel balspele met sagte bal.
• Leerders moet wegbly van heinings en nie oor heinings klim nie.
• Geen skaatsplanke of rolskaatse mag gebruik word nie.
• Leerders mag nie in bome, oor relings, geute en doelpale klim nie.
• Bakleiery en boeliegedrag sal nie geduld word nie.

OPVOEDERS-PARKEERPLEK

• Dit is nie ‘n speelarea nie.
• Leerders mag net die parkeerplek betree wanneer hul vergesel word deur ‘n opvoeder.

BINNE DIE SKOOLGEBOU

• Geen leerder mag binne die skoolgebou wees voor skool of gedurende pouses nie;  behalwe gevalle waar die opvoeder teenwoordig is.
• Leerders mag nie hul skooltasse in die gange plaas voor skool nie, behalwe as dit reën. Op Vrydae, met saal, DCV of samesang neem leerders dadelik hul tasse klas toe en beweeg saam met hul opvoeder na die saal.
• Geen leerder mag alleen in die voorportaal wees nie. Hul moet vergesel word van ‘n opvoeder.
• Alle leerders volg die saalvierkant-roete wanneer hulle die kantoor moet besoek. Hul mag nie deur die adminitratiewe blok beweeg nie.

REëLS TYDENS REëNDAE    

• Voorskool - Indien die skoolterrein nat is, maar dit reën nie, mag leerders hul tasse in die gang sit en dan dadelik buitentoe beweeg. Indien dit reën, moet leerders stil in die gange wag tot die klok lui vir die begin van die skooldag.
• Gedurende pouses - Leerders word beperk tot hul eie klaskamers en  die ordelike besoek van die kleedkamers en die snoepwinkel.  

KLASWISSELING

• Leerders moet in ‘n ordelike wyse beweeg na hul volgende klas en buite die klaskamer wag vir die opvoeder.
• Dogters stap eerste, gevolg deur die seuns. Stap stil in enkelgelid, hande agter die rug en tasse weg vanaf die muur en rye hou links.
• Leerders wat vir praktiese klasse moet gaan, word deur opvoeders na lokale vergesel.
• Leerders mag nie praat, hardloop, gly of speel in die gange nie.

SNOEPWINKEL

• Net leerders wat aankope wil doen ,sal toegelaat word om die snoepwinkel te besoek.
• Leerders moet in hul grade in netjiese rye aantree en wag om bedien te word.
• Nadat leerders hulle aankope voltooi het, moet hulle dadelik weer na die speelgrond beweeg.
• Geen  afknouerige gedrag sal geduld word nie.

PUBLIEKE TELEFOON

• Die publieke telefoon mag nie gedurende onderrigtyd gebruik word sonder die toestemming van ‘n opvoeder nie..
• Die telefoon mag slegs gedurende pouses vir dringende oproepe gebruik word.

KLEEDKAMERS

• Leerders moet die toilette voor skool en gedurende pouses besoek.
• Misbruik van die besoeke aan die toilette sal nie toegelaat word nie.
• Leerders mag  slegs met die opvoeder se toestemming die kleedkamers besoek.  [Leerder gangkaart moet gebruik word.]
• Kleedkamers moet te alle tye sindelik en netjies gelaat word.
• Mag nie eet in die toilette nie.
• Spoel die toilet na gebruik.
• Geen rommelstrooiery of die gooi van nat toiletpapier rondom die toilet nie.
• Die boonste kleedkamers word deur die graad 4 en 5 leerders gebruik.
• Die onderste kleedkamers word deur die graad 6 en 7 leerders gebruik.
• Lede van die Raad van Leerders moet enige ongerymdhede aan die opvoeder op speelgrond diens rapporteer..
• Gedurende funksies sal die leerders gebruik maak van die kleedkamers langs die gallery.

SPORT DAE

• Almal verklee in hul sportdrag na skool en wel soos volg:
• Seuns:    Alle spanne in die saal.
• Meisies: O/10 en O/11 Boonste kleedkamers. O/12 en O/13  LO Kleedkamers.
• Afrigters sal toesig hou oor leerders wat verklee.
• Tasse sal so ver moontlik huis toe gestuur word.  
• Seuns kan egter tydens weg-wedstryde hul tasse in die saal laat.  
• Alle spanne ontmoet mekaar by die voorste hoofingang van die skool.
• Geen leerder mag deur die voorportaal beweeg nie.
• Leerders moet ‘n skriftelike nota van hul ouers bring indien hul nie sportoefeninge of ander aktiwiteite kan bywoon nie.

SIEKEBOEG

• Leerders moet by Mev. Lauder aanmeld indien hulle siek is.
•  Mev. Lauder gee ‘n kaartjies wat na die sekretaresse toe gaan.
• Leerders word nie toegelaat om hul ouers te skakel om hul te kom haal indien hul nie  wel voel nie. Net die sekretaresse mag ouers skakel indien dit nodig is dat hul leerders moet kom afhaal by die skool.
• Leerders ontvang ‘n kaartjie om in die siekeboeg te mag wees.
• Leerders handig die kaartjie by die  Mev. Lauder in as hulle die siekeboeg verlaat.

MEDIASENTRUM

Leerders mag die mediasentrum besoek op die volgende tye:
Tweede pouse:  -  elke dag.
Naskool:  -   Maandae, Woensdae en Donderdae middae

• Tydens reëndae is die mediasentrum gedurende tweede pouse gesluit.
• Geen tasse word in die mediasentrum toegelaat nie.
• Geen kos word in die mediasentrum toegelaat nie.
• Leerders mag nie in die mediasentrum hardloop nie.
• Stilte moet ten alle tye in die mediasentrum gehandhaaf word.
• Leerders mag net twee boeke op ‘n slag uitneem.
• Boeke word vir 2 weke uitgeleen, maar mag hernu word vir ’n verdere 2 weke.
• Leerders wat mediasentrum boeke verloor, sal moet betaal om die boek te vervang.

KLASKAMER EN ORDE REëLINGS

Voor skool:

• Leerders moet teen 07:45 in die oggend by die skool wees.
• Die eerste klok sal 07:45 lui sodat klasse stiptelik 07:50 kan begin.
• Leerders moet hul tasse in netjiese rye buite laat.
• Net leerderraadslede mag tasse voor hul klasse in die gange bêre.
• Op reëndae mag leerders tasse voor hul klasse in die gange bêre.
• Hekke sal om 08:00 in die oggend gesluit word.
• Leerders wat laat kom, moet die hoofingang gebruik en aanmeld by die kantoor waar hul name in ‘n register aangeteken sal word.
• Enige geld wat skool toe gestuur word, moet in ‘n duidelik gemerkte koevert wees met die leerder se naam en klaskamernommer. Dui aan waarvoor die geld is.

Rye:

• Leerders beweeg onmiddellik na rye wanneer eerste klok lui.
• Leerders moet aantree in netjiese rye.
• Leerders word deur die betrokke opvoeder na binne vergesel.
• Elke opvoeder stap saam met die klas waarvoor hy verantwoordelik is voorskool en na pouses.
• Leerders wat laat by die skool aankom, moet by die hoofingang inkom en by die sekretaresse aanmeld voordat hulle na hulle klasse beweeg.

Voor pouse:

• Hou streng by klokke.
• Leerders eet hul voedsel in die klas voor eerste pouse [etenspouse[
• Afkondigings sal tydens etenspouse gemaak word en voor die klok lui vir 2 de pouse. Leerders moet stil wees gedurende afkondiginge.
• Graad 4 leerders mag die snoepwinkel gedurende etenstyd besoek.
• Leerders mag net vir pouse verdaag word indien die pouse klok reeds gelui het.

Na pouse:

• Gee streng gehoor aan lui van klokke.
• Daag vinnig,stil en in ‘n ordelike manier by die ry op na die eerste klok gelui het.
• Leerders en opvoeders beweeg dan na hul onderskeie klaskamers.

Klaskamer

• Leerders is verantwoordelik vir die netheid van hul eie bank en klaskamer.
• Leerders moet gereeld hul huiswerk voltooi en al die skryfbehoeftes, boeke en benodigdhede elke dag by die skool hê.
• Huiswerkboeke is verpligtend. Leerders moet elke dag huiswerk afskryf en die huiswerkboek moet daagliks deur die ouers onderteken word.
• Leerders mag nie die klaskamer verlaat sonder die toestemming van die opvoeder nie.
• Geen leerder mag die klas aan die einde van die dag verlaat voor die finale afkondigings afgehandel is en die finale klok gelui het nie.
• Leerders mag nie die klaskamer verlaat gedurende afkondigings nie.
• Leerders mag nie terugkeer na hul klaskamers naskool of speel of rondhang in die gange nie.
• Leerders wat afwesig was, moet ‘n verskoningsbrief van die ouers of voog, skool toe bring op die oggend wat hul terugkeer na die skool. Dié brief moet die rede en datums van afwesigheid aan die klasopvoeder verskaf. Leerders wat afwesig was vir 3 of meer dae moet ‘n mediese sertifikaat van ‘n dokter saambring.
• Leerders wat afwesig was moet self verantwoordelikheid dra om werk in te haal  wat in die klas gedoen is tydens hul afwesigheid.

ALGEMEEN

• Die staan en drentel op sypaadjies voor en na skool, is verbode.
• Na skool vergader die leerders by die groot hek in Merrimanweg en nie voor die skool nie.
• Geen omsendbrief, kennisgewing, pamflet of plakkaat mag op die skoolterrein versprei of uitgestal word sonder die toestemming van die skoolhoof nie.
• Skool- en sportfasiliteite mag nie na ure sonder die toestemming van die skoolhoof gebruik word nie.
• Geen leerder mag die saal, personeelkamer, rekenaarkamer, afrolkamer, opvoeders se kleedkamers of die kombuis sonder die toestemming en sonder die teenwoordigheid van ‘n opvoeder besoek nie.
• Leerders wat hul skuldig maak aan beskadiging van skooleiendom, sal die kostes van sodanige skade moet dra.
• Geen leerder mag op enige wyse die naam van Laerskool De Vrije Zee in diskrediet bring nie.

OORTREDINGS:  

Ons visie bly steeds oorheersend – om ‘n kultuur te skep vir onderrig en leer.  Dit kan nie plaasvind in ‘n atmosfeer van wanorde nie.  

Om ons skoolhoof en ander rolspelers toe te rus met ‘n instrument vir effektiewe bestuur van gedrag, het ons program 4 vlakke.

VLAK 1-OORTREDINGS

• Tuiswerk / take onvoltooid
• Nalaat om tuiswerk, toetse, take of briewe te laat onderteken
• Ongedissiplineerdheid in klas
• Ontwrigting van klasroetine
• Laatkom by skool / klasse / sport en kulturele bedrywighede
• Boeke / L.O.-drag vergeet by huis
• Handboeke / biblioteekboeke verloor of beskadig
• Nie-korrekte skooldrag en onnette voorkoms
• Wangedrag in rye / gange
• Betreding van verbode terreine binne en buite skoolgebou
• Rommelstrooi
• Ruwe speletjies op skoolterrein
• Vloektaal en onwelvoeglike taalgebruik
• Oneerlikheid
• Arrogansie / onbeskoftheid / ongemanierdheid

STRAFMAATREëLS vir VLAK 1-OORTREDINGS

Alle oortredings moet deur die opvoeder aangeteken word op die pienk nuusbrief.. Na die derde oortreding sal ‘n slegte nuusbrief, geteken deur die skoolhoof, saam met ‘n geel detensiebrief aan die leerder se ouers gestuur word met die datum en tyd van die detensieklas... Ouers moet albei briewe onderteken en terugstuur.  

DETENSIE

Ouers sal ‘n PIENK slegte nuusbrief ontvang waarin die redes gegee sal word waarom die leerder detensie gegee is asook ‘n GEEL detensiebrief wat die datum en tyd van die detensieklas meld. Die pienk vorm sal in die leerderinligting lêer gehou word en die geel brief sal in die detensielêer geplaas word.  Detensie sal 2 ure duur na skool. Indien die leerder 3 detensiebriewe binne ‘n kwartaal ontvang het, word dit soos ‘n kategorie 3 oortreding hanteer. Ouers sal dan deur die skoolhoof ingeroep word.

VLAK 2-OORTREDINGS

• Onbeskoftheid en minagting van volwassenes
• Ondermyning van gesag
• Onaanvaarbare gedrag tydens uitstappies / besoeke aan ander skole
• Afwesigheid van klasse, sport en kulturele bedrywighede sonder toestemming
• Ongemagtige verlaat van skoolterrein tydens skoolure
• Baklei op skoolterrein
• Intimidasie / afpersing van mede-leerders
• Vervalsing van ouer / voog / opvoeder se handtekening
• Wangedrag tydens saalbyeenkomste
• Beskadiging van ander leerders se eiendom
• Oneerlikheid tydens toetse / eksamens
• Gereelde herhaling van vlak 1-oortredings

STRAFMAATREëLS vir vlak  2-oortredings

Onmiddellike detensie:  twee ure
Detensiebrief, sowel as slegte nuusbrief word deur skoolhoof geteken en aan die leerder se ouers gestuur. Ouers moet albei briewe onderteken en terugstuur.

VLAK 3-OORTREDINGS

• Rook op skoolterrein  of in skooluniform buite skoolterrein
• In besit wees of gebruik van alkohol of verdowingsmiddels op skoolterrein
• In besit wees van gevaarlike voorwerpe / wapens op skoolterrein
• Besit en / of vertoning van pornografiese materiaal
• Ernstige ontwrigting van skoolroetine
• Afwesigheid sonder verskoning
• Diefstal
• Vandalisme / beskadiging van skooleiendom
• Bomdreigemente / vals alarms
• Bende aktiwiteite
• Skending van menseregte / rassisme / seksisme
• Seksuele teistering deur woord en optrede
• Immorele gedrag of godslastering

STRAFMAATREëLS vir vlak 3-oortredings

Onmiddellike detensie:  twee uur.
Detensiebrief, sowel as slegte nuus brief, word aan die leerder se ouers gestuur. Ouers word ingeroep vir ‘n onderhoud met die skoolhoof / dissiplinêre komitee.

VLAK 4-OORTREDINGS  /  ERNSTIGE WANGEDRAG

Ernstige en herhaalde gevalle van vlak 1,2, of 3 oortredings.

ERNSTIGE WANGEDRAG

Behoudens die bepalings van die Wes-Kaapse Provinsiale Wet op skoolonderwys, 1997 (Wet 12 van 1997) is ‘n leerder by ‘n skool skuldig aan ernstige wangedrag indien hy/sy –

• deur ‘n hof skuldig bevind is aan ‘n misdryf en gevangenisstraf opgelê is, sonder die keuse van ‘n boete; of
• onder die invloed van sterk drank of bedwelmende middels is terwyl hy of sy op die skoolterrein is of tydens ‘n skoolaktiwiteit; of
• hom of haar skuldig gemaak het aan aanranding, diefstal of onsedelike gedrag; of
• herhaaldelik sonder verlof van die skool en/of klasse afwesig is; of
• hom of haar, na die mening van die beheerliggaam, op ‘n skandelike onbehoorlike of onbetaamlike wyse gedra.

STRAFMAATREëLS vir vlak 4-oortredings

Regverdige verhoor voor die dissiplinêre komitee in die ouers se teenwoordigheid.

Dissiplinêre Verhoor

Kennisgewing van die verhoor moet aan die ouers gestuur word via die leerder of die pos. In die kennisgewing moet al die leerder se aanklagte aan die ouers uiteengesit word. Dit gee die ouers ‘n geleentheid om hulself voor te berei deur die saak vlugtig te hanteer en verdere spanning vir die leerder te verminder.

Alhoewel die verhoor in ‘n ernstige lig aanskou word, is die uiteindelike doel om ‘n geleentheid te skep om te besluit oor die beste moontlike manier om die probleem te hanteer.

SKORSING / UITSETTING

Skorsing: Die tydelike beëindiging van ‘n leerder se reg om ‘n spesifieke skool by te woon.
Uitsetting: Die permanente beëindiging van ‘n leerder se reg om ‘n spesifieke skool by te woon.

‘n Leerder by ‘n skool kan dus indien hy of sy na ‘n regverdige verhoor aan ernstige wangedrag skuldig bevind is, deur die skoolhoof / beheerliggaam van die skool geskors word of deur die Hoof van die WKOD permanent verbied word om die skool by te woon.

(Uitsetting). Die prosedures wat gevolg sal word by skorsing en uitsetting is voorgeskryf in die toepaslike regulasies soos uitgevaardig ingevolge artikel 9 (3) van die SA Skolewet, 1996 (Wet 84 van 1996)

OMVANG VAN DIE GEDRAGSKODE

Geen leerder word vrygestel van hul plig om aan hierdie gedragskode te voldoen nie. Die gedragskode is van toepassing:

• Op die skoolterrein voor, gedurende en na skoolure.
• Gedurende alle skoolaktiwiteite – binne of buite die skoolterrein.
• Buite die skoolterrein wanneer die leerder skooldrag dra en dus as ons skool se leerder geïdentifiseer kan word.

POSITIEWE AANSPORING

Opvoeders verbind hulself deurgaans aan ‘n beleid van positiewe motivering van leerders en dus word die klem geplaas op die uitbou van voorbeeldige gedrag. Goeie gedrag word beloon deur middel van ‘n diploma / erkenning tydens saalbyeenkoms / brief aan ouer gestuur.

Dit is die skool se beleid dat enige straf nie in die gees van vergelding geskied nie. Die straf word aangewend om die oortreding te korrigeer tot beswil van die oortreder en ander leerders. Die onderlinge samewerking tussen ouer en opvoeder bly steeds van kardinale belang.