Laerskool  De Vrije Zee  Primary School         

                                      

Prospectus / Prospektus

VERWELKOMINGSBRIEF

Ons skool is in 1934 gestig en het ‘n trotse tradisie. Oor die jare was daar naamsveranderinge, waarvan Laerskool Raymond die langste bly voortleef het. Na ‘n brand in 1981 is die skool herbou en herdoop tot die Laerskool De Vrije Zee. Ons leuse is Labore Et Honore, wat beteken;  “Werk is eer.” Ons wil van die geleentheid gebruik maak om by voorbaat vir u hartlik welkom te heet by ons skool as ‘n voornemende gr. 4 – ouer.

Ons hoop dat u verbintenis met ons skool vir u en vir u kind waarlik een sal wees waarin die vennootskap tussen u as ouer, ons as opvoeders en u kind die grondslag sal wees van ‘n gelukkige en voorspoedige verblyf. Ons strewe daarna om by ons skool die leerder in totaliteit op te voed d.m.v. akademie, kultuur en sport. Ons wil die vertroue uitspreek dat u kind by al ons aktiwiteite sal inskakel om sodoende van hom/haar ‘n voortreflike landsburger te maak met ‘n baie goeie fondasie waarop sy/haar toekoms gebou kan word.

We the educators, you as parents and our lovely children work closely together for 4 years to mould your child into a productive and well balanced individual. We encourage continuous and positive communication between you and the school. As principal I follow an open door policy and want to encourage parents to make full use of every opportunity to meet and socialize with educators and myself. Think of us as ordinary citizens like yourself with a true love and commitment towards children.

You are most welcome to become part of a very active Parent Committee whose main drive is to generate funds to uphold the quality education already in existence at our school. You will make new friends, meet educators and soon you will be a De Vrije Zeer in heart and soul! As Parent Committee member you meet per term to organize dances, Stay Awake Competitions or even a Trolley Dash in a local supermarket to name but a few.

We have a strict code of conduct and you will receive and sign a copy when you enroll your child. This disciplinary code is fair and punitive measures are correctional and do not lose sight of our educational values. As you value your  child and your important role as a parent who wants only the best, we share your vision and responsibility with you. If we find that this role is not fulfilled properly we will intervene.

School fees play a major role in the smooth running of a well planned budget. It is important to pay school fees timeously so as to avoid major problems for the school and yourself in the long run. To remain a dynamic school we need you to advise us of new ideas to improve our quality education even further. You are always most welcome to share your views with us.

Ons sien daarna uit dat u seun/dogter in 2017 deel word van die beste skool in die Noordelike stadsgebied. Saam kan ons streef na hoë ideale vir ons almal.

VISIE en MISSIESTELLING

Die skool strewe daarna om doelgerig deur middel van moedertaalonderrig gelyke geleenthede aan elke leerder t.o.v. leer, geestelike waardes en leiding te bied, ook t.o.v. intellektuele, fisiese, emosionele en sosiale onafhanklikheid, sodat elkeen as ‘n verantwoordelike volwassene sy plek in die samelewing sal kan volstaan.   

MISSIE

• Om ‘n kreatiewe skoolgemeenskap  te vestig waarin die leerders, die opvoeders en die ouers nou betrokke is as vennote.
• Om voorsiening te maak vir ‘n leeromgewing waarin die leerders met volle selfvertoue gestimuleer sal word om te ontwikkel as gebalanseerde en gelukkige landsburgers.
• Om ‘n sin van samewerking en eienaarskap en medeverantwoordelikheid tussen al die rolspelers te kweek.
• Om die volle potensiaal van elke leerder te erken en te ontwikkel deur middel van ‘n  uitstekende verskeidenheid van leermateriaal, leerprogramme en leerondervindinge  wat so ontwikkel is om binne die belangstellingsveld van elke leerder te val.
• Om die leerders toe te rus met ‘n verskeidenheid van leerervarings  wat hulle sal toerus vir die eise en uitdagings om van elkeen suksesvolle landsburgers te maak.
• Om elke opvoeder te bemagtig om diversiteit, kreatiwiteit en toewyding aan te moedig en om elke dag deel te wees van ‘n dinamiese en gelukkige span wat elke geleentheid of  hulpmiddel sal gebruik om elke individuele leerder in totaliteit op te voed en voor te berei vir die toekoms.
  

BESONDERE DOELSTELLINGS  

Elke leerder is uniek en word so hanteer, hetsy akademie, sport of kultuur.
Elke leerder word voorberei om deel te vorm van nasiebou.
Elke leerder word voorberei om te dien.
Elke leerder word onderrig in ‘n verskeidenheid van morele waardes.  

AKADEMIE

Om positiewe studie en werksingesteldheid te ontwikkel.
Om onderriggeleenthede te skep sodat die leerder se denke en vaardighede maksimaal sal ontwikkel
  

CULTURE

To expose the learners to a variety of cultural activities with  the express purpose of broadening knowledge of his culture and to respect and appreciate the culture of other groups as well as to develop skills which exercise various cultural activities.
  

SPORT

Om massa deelname te bevorder en die leerders bekend te stel aan ‘n verskeidenheid van sportsoorte. Om bepaalde vaardighede d.m.v. toegewyde afrigting deur goed opgeleide opvoeders te voorsien. Om positiewe gesindhede te ontwikkel – ook d.m.v. fiksheid en ‘n gebalanseerde lewenspatroon en om goeie sportmangees te bevorder.
  

GEESTELIK GODSDIENS, PASTORALE SORG EN ...  
   
Om programme daar te stel om leerders bewus te maak van verskillende godsdienste. Om alle godsdienste te akkomodeer en om by die leerders Christelike waardes in te skerp. Om leerders te begelei t.o.v. huislike omstandighede buite hulle beheer d.m.v. pastorale sorg asook die ouers te betrek by berading en hulpverlening.
  

EMOTIONAL

To accompany the learner on his journey to adulthood and to help build a positive self-image by means of love and guidance by well qualified educators and to stimulate self-discipline through purposefull disciplining and motivation and to be able to socialize with their own peer groups.

PARENTS

To develop a positive attitude towards education in general and a spirit of co-operation and to teach parents skills to be meaningful members of the school team and to participate actively in academic and school activities. To identify and utilize parental skills in various fields and to cultivate loyal, active and proud parents.

CIVVY DAE

Civvydae vind op ‘n georganiseerde wyse plaas deur die jaar en leerders word vroegtydig ingelig. Die fondse wat so ingesamel word, word tot voordeel van die skool en die leerders aangewend.

UITSTAPPIES

Uitstappies vind deur die jaar plaas, met vooraf goedkeuring deur die WKOD. Opvoeders moet reeds ‘n kwartaal voor die tyd aansoek doen. Leerders word op opvoedkundige uitstappies geneem wat aansluit by die werk wat in die betrokke graad gedoen word. Ouers word per brief in kennis gestel van alle uitstappies en die onkoste daaraan verbonde. Ouers moet ‘n toestemmingsbrief asook ‘n vrywaringsvorm voltooi en onderteken en aan die skool terugstuur. Geen leerder sal toegelaat word om op ‘n uitstappie te gaan sonder die skriftelike toestemming van die ouer of voog nie. Ouers kry vroegtydig kennis van uitstappies om sodoende finansies te beplan.

PERSONEEL

Om ‘n spontane groepsgees te handhaaf en uit te bou en om ‘n gesindheid van medeverantwoordelikheid te vestig deur geleenthede vir inspraak in skoolbestuur en leerareagroepe. Om elke opvoeder professioneel te ontwikkel deur doelgerigte indiensopleiding en om elke opvoeder se talente en belangstellings effektief aan te wend tot voordeel van die skoolorganisasie, maar ook ter vervulling van die opvoeder se eie behoefte aan werksgeluk.

SKOOLGEBOU

Leerders mag nie binne die skoolgebou hardloop nie. Leerders beweeg in netjiese rye met hulle hande agter hulle rûe en hou altyd links. Die meubels, klaskamers,kleedkamers moet ten alle tye netjies gehou word. Tasse word in die hand weg van die muur gedra. Die skryf van grafitti is streng verbode en daar sal baie ernstig teenoor leerders opgetree word en ouers sal vir enige skade en onkoste verantwoordelik gehou word.   Die geute, spieëls, banke, mure ens. mag onder geen omstandighede beskadig word of mee gespeel word nie.

THE SCHOOL GROUNDS

No contact games are allowed. Rough play and wrestling is out of bounds. Learners play in designated areas. Trees, shrubs, flowers, animal life may not be damaged. No learner is allowed to litter. Bicycles may not be tampered with. Learners are not permitted to leave the school premises during school hours.

GEMEENSKAPSDIENS, LENTE TEE, WELSYNSPROJEKTE EN UITREIKAKSIES

Ons skool het ‘n uitgebreide deurlopende program om uit te reik na ons senior burgers in ons gemeenskap asook uitreiking d.m.v. insamelings vir minder bevooregte mense en/of organisasie waaraan ons aktief deelneem deur gereelde insamelings te doen.

ADMISSION POLICY

PRE-AMBLE

The admission policy of a public school is determined by the Governing body of the school in terms of section 5(5) of the South African School Act, 1996 (No 84 of 1996). The policy must be consistent with the Constitution of the Republic of South Africa, 1996 (No 108 of 1996), the South African Schools Act. 1996 and applicable provincial law. It is thus expected of each learner, as well as each parent/guardian to comply with the following admission requirements.

ADMISSION REQUIREMENTS - AGE REQUIREMENTS

In terms of section 3(4)(i) of the National Education Policy Act, 1996 (27 of 1996) the age requirements are set out as follows: The statistical age norm per grade is the grade number plus 6.

Example:    
Grade 4 + 6 = age 10
Grade 5 + 6 = age 11
Grade 6 + 6 = age 12
Grade 7 + 6 = age 13

A learner who has repeated one or more years at school in terms of this policy is exempt from the age grade norm. If a learner is three years older than the age cohort, the WCED will decide whether such a learner may be admitted to the applicable grade.

Documents

Applicants applying for admission, should present the following documentation to the Headmaster/Secretary:
Application form for admission signed by both parents
Official birth certificate and or ID of child
Identity documents of both the mother and father or guardian
Previous school report/assessment records
Non-citizens need to present a permit for temporary/permanent residence
Illegal aliens need to show evidence that they have applied to the Department of Home Affairs to legalise their stay in the country (Aliens Control Act. 1991 – No 96 of 1991)

SCHOOL ZONING

The preference of admission of learners to De Vrije Zee Primary is:

Learners whose parents live in the feeder zone, in their own domicile or their employer’s domicile. Learners whose parent’s work address is in the feeder area; or other learners: first come, first served.

SCHOOL FEES

In terms of section 39 of the South African Schools Act, 1996 (Act No 84 of 1996) the School Governing Body presents, at a pre-arranged meeting, to the parents for their approval,  the budget of the school. Here the school fees are approved. Parents are thus liable to pay their applicable school fees.

De Vrije Zee participates in the Back to School Project from Waltons in which parents are able to order their children’s stationery supplies long before the last minute rush. These catalogues are usually available at the school by September and the Order form needs to be handed in by middle October. Delivery of stationery at the school takes place at the beginning of November.

SPORT DAYS: WEDNESDAY (MATCHES)

Learners should change into their sports uniform after school. The following rules apply:

Boys: U11 use cloakrooms on the first floor.
Boys: U13 use cloakrooms on the second floor.
Girls: U10 and U11 use the cloakrooms on the first floor.
Girls: U12 and U13 use the cloakrooms on the second floor.

Learners should be supervised by the respective coaches. Schoolbags should, where possible, be sent home. Other schoolbags will be kept in the class of coach or Combi garage until the teams return to school.

All teams should meet at the front entrance of the school. Learners should not use the foyer.

Boys will be permitted to leave their cases in the class of the coach or Combi garage when playing matches at other schools. Girls may leave their cases in a classroom where it will be locked up. Girls should meet in front of the main entrance of the school. No learner may make use of the main entrance of the school. Buses will be parked in Merriman Road.

CO-CURRICULAR ACTIVITIES

ALL OUR LEARNERS ARE COMPELLED TO TAKE UP A SUMMER AND WINTER SPORT AND/OR PARTAKE IN A CULTURAL ACTIVITY.  

De Vrije Zee caters for a variety of winter and summer sports for girls and boys.

MONDAYS AND WEDNESDAY 14:45 to 15:30 : Rugby, Netball, Tennis, Athletics (Inter-house and Inter-schools)
 
MONDAYS AND WEDNESDAYS: Cricket  U/11 & U/13

FRIDAYS: Cross-country

WEDSTRYDDAE:  WOENSDAE

Geen leerder word toegelaat om gedurende tweede pouse vir sport te verklee nie.
Almal verklee na skool en wel soos volg:

Seuns: O11 Onderste kleedkamers
Seuns: O13 Boonste kleedkamer
Meisies: O10 en O11 Onderste kleedkamers
Meisies: O12 en O13 Boonste Kleedkamers

Afrigters sal toesig hou oor leerders wat verklee. Tasse sal so ver moontlik huis toe gestuur word. Seuns kan egter tydens weg-wedstryde hul tasse in die afrigter se klas laat. Meisies se tasse sal in ‘n beskikbare lokaal toegesluit word. Meisies kom voor die hoofingang bymekaar. Geen leerder mag deur die hoofingang beweeg nie. Busse sal in Merrimanweg parkeer waar die leerders sal opklim. Tasse kan ook in die kombi motorhuis toegesluit word.
  22. to 28. (included above)

KLEURESPORT

Daar is drie kleurgroepe nl. Rooi, geel en groen wat elke jaar aan massa atletiek deelneem. Bekers word oorhandig vir sang-, baan- en veldatlete asook vir die span (kleur) wat die beste presteer. Dit vind gewoonlik in die eerste kwartaal plaas.

SOKKER

Sodra die belangstelling genoegsaam is, sal die sport ook by die skool aangebied word.

CULTURE

De Vrije Zee caters for its learners holistically and therefore provision is made for the following as well:

PUBLIC SPEAKING / DEBATE

Our learners get the opportunities to develop not only their speaking skills, but also their confidence. Our purpose is to qualify and equip our youth with the necessary speaking skills as well as creative thinking to enable them to present a speech with excellence.

DCV – DE VRIJE ZEE CHRISTEN VERENIGING

We have a fully functioning DCV at our school. It is always supported by almost all the learners. Sound moral value are exchanged with the learners and no specific religion gets any preference. The ethos of the school sustains a Christian character with sound Christian values.

MUSIEKOPLEIDING - KOORSANG, BLOKFLUIT & KLAVIER

Music tuition: Piano, Recorder, Choir singing. Many of our talented learners progress to the Tygerberg Children’s Choir.

POPPEKAS

Nie slegs word ons leerders geleer hoe om die poppe te hanteer nie, maar hulle kry ook ‘n kans om die poppe te maak. Leerders word begelei om op ‘n kreatiewe wyse ‘n storie te ontwikkel en dit dan uit te beeld met behulp van die poppe. Handvaardigheid, stemgebruik asook die nodige selfvertroue word ontwikkel. Na baie voorbereiding word die storie of poppespel dan voor ‘n gehoor aangebied.

ARTS EN CRAFTS

The school also caters for those learners who excel at crafts to hone their skills under the careful guidance of the art educator. Learners only pay for material and other items needed from time to time.

SKAAK

Chess Grade 4 to 7
Practice days : Mondays and Wednesdays: 14h45 to 15h30
Matches against other schools on Fridays.

LAND SERVICE

What is Land Service?

Land Service is a nation-wide, educational youth-movement that will educate youth in the handling and preservation of the environment. This movement offers healthy stimulating activities, creative use of leisure, opportunity to serve the community, a climate of good fellowship, solidarity, knowledge, experience and Fund-Raising Events.

This youth-movement is open to all learners who pursue the goal to be a good citizen of our country. Mrs Louisa Stoffberg drives the Land Service at De Vrije Zee Primary School and is proud to be involved.

RAAD VAN LEERDERS

• The Council of Learners is selected annually to develop their leadership skills and talents.
• Onder die bekwame leiding van mev N. Truebody word die groep leerders demokraties verkies.

KLASMONITORS

Elke klasopvoeder maak gebruik van twee monitors om hom/haar by te staan met die handhaaf van klasdissipline en kleiner klastakies.

SKOLIERPATROLLIE

Die primêre doel van die skolierpatrollie is om leerders veilig oor besige strate te lei. Daagliks vanaf 7h40 tot 8h00 en vanaf 14h25 tot 14h40 is die spanne op hul pos.

Elke span bestaan uit:  ‘n Kaptein, ‘n leier en drie (3 individuele lede).

SNOEPIEPREFEKTE

Gedurende eerste pouse is die Snoepwinkel oop vir alle leerders en opvoeders. ‘n Geselekteerde groep Gr 6 en Gr 7-leerders en ouers help mnr Lee (Snoepwinkel-koördineerder) om die snoepwinkel produktief te bestuur. ‘n Verskeidenheid van produkte word te koop aangebied.

MEDIAPREFEKTE

Twintig leerders, onderskeidelik vanaf Gr 4 tot Gr 7 help mev A Hamman (bibliotekaresse) daagliks gedurende pouses en na skool met die algemene organisasie van die mediasentrum.

MEDIALEIDING (BOEKOPVOEDING)

Die skool beskik vanaf Januarie 2008 oor ‘n voltydse bibliotekaresse. Elke klas besoek die mediasentrum gedurende skoolure vir 'n periode. Die periode ontvang leerders medialeiding (boekopvoeding) en  word aangewend vir lees. Elke graad se werk is in modules ingedeel.

REKENAARPREFEKTE

Onder die bekwame leiding van die Rekenaaropvoeder, word rekenaar prefekte jaarliks opgelei om behulpsaam te wees met die algemene organisasie van die lokaal/sentrum.

PARAATHEIDSPREFEKTE

Die veiligheid van ons leerders is by De Vrije Zee hoofprioriteit. Die paraatheidsprefekte help die opvoeders en terreinpersoneel om De Vrije Zee veiligheidsvriendelik te maak.

NETHEIDSPREFEKTE

Om ons skoolgebou en skoolgronde netjies en skoon te hou, het ons Netheidsprefekte om die opvoeders en leerders by te staan met dié reusetaak.

NOODHULPREFEKTE

Die skool beskik oor ‘n hele aantal opgeleide opvoeders in terme van noodhulp asook ‘n noodhulp span wat ook noodhulpopleiding ondergaan het. Hulle is tydens pouses en voor en na skool asook gedurende sportwedstryde aan diens.REKENAARONDERRIG

Laerskool De Vrije Zee beskik oor ‘n moderne rekenaarsentrum en bied onder leiding van Mej. Bannister, Rekenaar-geletterdheidsklasse aan alle leerders. Die rekenaarlokaal het 35 rekenaars met verskeie opvoedkundige programme asook internet toegang.

COMPUTER CLUB

Learners may choose to take part in the computer club as an extra-mural activity. The goal of the computer club is to establish a fun, safe, creative and stimulating activity whilst using modern technology, and inspiring application-orientated learning. We create the ideal teamwork environment, as we realize the productive interaction between various ages is important. This interaction provides the opportunity to make friends and to develop leadership skills. Learners do fun activities, research on the internet and play educational games during this time. Learners may join the computer club once a week (Monday, Tuesday or Wednesday) for 45 minutes after school. The club fee per term is R125,00 or R500 for the year.

DIDAKTIES

Elke Dinsdag vanaf 14h45 tot 15h30 kan leerders didaktiese hulp ontvang by hul klasopvoeders. Minder ernstige akademiese probleme wat in die klas ondervind word, word gedurende hierdie tyd aangespreek.

MEDIASENTRUM

Hierdie sentrum is die trots van ons skool. Boeke is en sal altyd die primêre bron van inligting bly. Dit is dus De Vrije Zee se strewe om die beste literatuur tot die beskikking van ons leerders te stel. Alle leerders is welkom om die sentrum te besoek gedurende tweede pouse en na skool, behalwe Dinsdae en Vrydae.

REMEDIËRING

Die skool beskik oor ‘n bekwame remediërende hulpspan wat nà skool individuele hulp aanbied aan leerders met verdienstelike probleme. ‘n Uiters bekwame opvoeder is aan diens by ons skool om die leerders met ernstige probleme te help.

TUISWERKBELEID

Elke leerder ontvang elke dag tuiswerk wat tuis gedoen moet word.  Indien tuiswerk nie gedoen word nie, kan die leerder ‘n skriftelike waarskuwing kry.  Elke leerder moet ‘n tuiswerkboek hê en ouers moet asseblief daagliks die tuiswerkboek teken. Each learner will receive a copy of our homework policy at the beginning of the year. This policy should be signed by both learners and parents.

62. SUBJECTS

There are 6 subjects in the intermediate phase [grade 4 – 6] 

• Home Language
• Additional Language
• Mathematics
• Natural Sciences and Technology
• Social Sciences - Geography & History

• Life Skills - Personal and Social Well-being, Physical Training & Creative Arts

There are 9 subjects in the senior phase [grade 7].

• Home Language
• Additional Language
• Mathematics
• Natural Sciences
• Social Sciences
• Economic and Management Sciences
• Technology
• Arts and Culture
• Life Orientation

ASSESSERING

Deurlopende assessering word elke kwartaal toegepas.  Learners need to work hard every day as continuous assessment takes place throughout the year.  Learners have to complete a stipulated number of formal assessment tasks during the year in order to progress to the next grade. Alle formele take vir assessering word in die leerder se portefeulje geplaas. Hierdie portefeulje moet altyd op datum gehou word. Leerders se vordering word deur die jaar gemonitor deur die opvoeder, die assesseringskoördineerder en die onderwyser hulpspan.  

GRADE EDUCATORS

• Gr. 4  –  6 Educators
• Gr. 5  –  6 Educators
• Gr. 6  –  6 Educators
• Gr. 7  –  6 Educators
• Computer (1), Music (1), Instap (1), Art (1), Learning Support (1), Media (1) & Physical Training (1)

THE NUMBER OF EDUCATORS

• Headmaster (1)
• Acting Deputy Head (1)
• Educational Specialists (3)
• Educators (WCED) (19)
• Educators (SGB) (13)

SPESIALE SPEL- EN LEESPROGRAMME

Die skool volg ‘n spesiale spel en leesprogram waardeur ons poog om die syfer en geletterheid van ons leerders te verbeter. Die program word elke dag gevolg en elke klas doen dit op dieselfde tyd. Spesiale spel- en leesprogramme word vir elke graad ontwikkel.

66. OUERKOMITEE

Educators and parents join hands to serve our children by collecting the necessary finance to give your child the best possible education. This we do by means of events like Winter Sports Day, Athletics meeting and Bazaar.

Elke graad het ‘n graadverteenwoordiger wat op die komitee dien. Die ouerkomitee vergader ten minste een keer per kwartaal om te beplan vir opkomende projekte.

NASORG

We have our own After-care at very reasonable rates. Learners attend from Monday to Friday from after school until 17h30. Learners have free time and also complete the bulk of their homework at the after-care class. Contact no: Mrs Anite van der Merwe at 0732143980 or the school at (021) 5916361.

NETHEIDSINSPEKSIES

Die netheid en voorkoms van ons leerders is baie belangrik by De Vrije Zee. Gereelde netheidsinspeksies word kwartaalliks gehou. Opvoeders kyk dat leerders netjies geklee is in volle skooluniform en dat hare netjies is.  Leerders wat nie volgens ons gedragskode netjies geklee is nie, kry ‘n waarskuwing.  

ETENSTYE

Daar is twee pouses gedurende die skooldag. Eerste pouse is vanaf ongeveer 10:20 tot 10:45. Vir die eerste 5 minute van eerste pouse eet leerders hul broodjie in die klas. Tweede pouse is vanaf ongeveer 12:45 tot 13:00. Leerders word vermaan om die speelterrein netjies te hou en rommel in die vullisdromme te gooi.

SICK BAY

Learners report to the First Aid teacher if they are not feeling well. Learners will get a “sick bay pass” to be in sick bay. Only the First Aid teacher can give a learner written permission to go home. The secretary will then phone the parent to fetch the learner.

ABSENTEEISM

Regular school attendance is of the utmost importance. Learners who have been absent should hand in an absentee note on the day they return to school.  Learners who have been absent for 3 or more days should provide a doctor’s certificate. Assessment takes place on a continuous basis and learners who have been absent should ensure that they complete all the work which they have missed without delay.


SCHOOL INFORMATION

Parents / guardians are informed of all important notices and information at regular intervals via newsletters. Parents are encouraged to read all notices and acknowledge receipt of these letters. Parents who wish to receive information by SMS will be asked to complete a letter of consent. (CHECK Navigation Bar)

VEILIGHEIDSBELEID

Die veiligheidsbeleid van die skool lê ons na aan die hart en die beleid word streng toegepas om die veiligheid van alle leerders, personeel en besoekers te verseker. Ongemagtige toegang tot ons skool word nie toegelaat nie. Alle besoekers moet by die kantoor aanmeld. Die noodplan word geoefen deur gereelde ontruimingsoefeninge te hou, om die paraatheid van leerders in te oefen, sodat die leerders presies sal weet wat om in enige noodsituasie te doen. ‘n Kamera monitor elke persoon wat die skool betree en toegang word deur elektronies hekke beheer. Die Veiligheidsbeleid lê ter insae by die kantoor.

GRADUATION CEREMONY

At the end of each year, the Grade 7 learners and parents are invited to a prestigious occasion at the school, where the learners are capped, while wearing their ceremonial gowns. Each learner receives a diploma and a photograph to commemorate this important occasion.


TUCK SHOP

Learners are allowed to visit the tuck shop during first break to purchase a snack or cooldrink. Parents are requested to ensure that learners have a healthy, packed lunch at school every day.  Any parents who are able to assist in the tuck shop should please inform the class educator.  

KALKOENTJIE

Our school magazine, “De Kalkoentjie” is published at the beginning of December of each year.  In it we showcase important events and achievements which have taken place during the year.  Hierdie glanstydskrif word teen ‘n nominale bedrag aan ouers asook aan donateurs van ons skool versprei.    
                             
RAAD VAN LEERDER NUUSBRIEF

Psst ! Het jy gehoor?   Psst ! Have you heard?
Die raad van leerders gee die klein skoolkoerantjie met allerhande pittige sêgoed uit.

PERMISSION TO LEAVE THE SCHOOL BEFORE OFFICIAL SCHOOL HOLIDAYS

Please take note that I, as the Headmaster, do not have the power to grant permission or approve your child’s absence from school. You are thus taking the onus upon yourself to remove your child from school. It is your own responsibility to ensure that all work missed will be completed.  Unfortunately no work will be handed to your child in advance. No codes will be assigned to your child for assessment opportunities missed. According to our absenteeism system, your child will be recorded as being absent. The total number of days absent is taken into account as a factor when discussing Progression at the end of the year.

CLUB ARK

As part of our community care projects, we offer a food scheme, called Club Ark, at school.  

Die stand van ons ekonomie plaas druk op almal, en daar is baie van ons kinders wat daagliks skool toe kom sonder ‘n kospakkie, en ook sonder dat hul ontbyt gehad het.  Op meeste dae kry die kinders ‘n gekookte bord kos, en soms ‘n lekkerny daarby.

We offer this service free of charge, but plead with you to only register your child if you really need it.  This is not a cafeteria service, and is not intended for those learners who are too lazy to pack lunch!

HUIDIGE OPVOEDER INLIGTING

An updated list of the De Vrije Zee Staff can be found in the staff section under the: "about our school" tab.